TÜRKİYE MADENCİLER DERNEĞİ MESLEKİ SINAV MERKEZİ

Sınav ve Belge Kuralları

ADAYIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

A)    Başvurular ve Belgelendirme ve Sınav

 • Aday, ………………………………………………………….. sınavı başvuru şartlarını bilmek, yerine getirmek ve istendiğinde bu şartları taşıdığını doğrulayan tüm kanıtları TMD Ticari İşletmesi'ne sunmakla,
 • TMD Ticari İşletmesi web sayfasından yapılan başvurularda, sistemde otomatik olarak ekrana gelen bilgilerin (ikametgâh bilgileri vb.) doğruluğunu kontrol etmek ve gerektiğinde güncellemekle,
 • TMD Ticari İşletmesi’ne sunduğu tüm evrak ve bilgilerin doğruluğunu taahhüt etmekle,
 • Belgelendirme sınavlarına ilişkin önceden belirlenmiş kurallara uygun davranmakla,
 • Gerekli olduğunda, görevliler tarafından kendisine bildirilmek şartıyla, sınavlar sırasında TMD Ticari İşletmesi’nin sesli/görüntülü kayıtlar tutmasına izin vermekle,
 • Sınav sonrasında, diğer adayların sınavlarını kolaylaştıracak veya zorlaştıracak; ayrıca kişisel hak ve mahremiyetlerin ihlal edilmesine neden olacak paylaşımlarda bulunmamakla,
 • Sınav bitiminde verilen kitapçığın ve evrakların tamamını teslim etmekle,
 • TMD Ticari İşletmesi web sayfasındaki belgelendirmeye ilişkin tüm duyuru ve uyarıları düzenli olarak takip etmekle,
 • TMD Ticari İşletmesi web sayfasındaki kişisel hesabında yer alan tüm bilgilerin doğruluğunu ve güncelliğini kontrol etmekle,
 • MYK mevzuat ve gerekliliklerini kabul etmekle ve değişiklileri takip etmekle yükümlüdür.

B)    Belgelerin Kullanımı

 • Belge sahibi, almış olduğu belgenin geçerliliği boyunca; gözetim, belge kapsamının değiştirilmesi, belgenin askıya alınması/iptali ve yeniden belgelendirme dâhil tüm proseslerle ilgili duyuru ve uyarıları TMD Ticari İşletmesi’nin web sayfasından ve kişisel hesaplarından izlemek ve gerekliliklerini belirtilen süreler içinde yerine getirmekle,
 • Belgelendirme şartlarında ve belgenin kapsamında değişiklik yapılması durumunda, TMD Ticari İşletmesi tarafından belirtilen yönteme uygun olarak değişen şartlara uymak ve gerekli kanıtları TMD Ticari İşletmesi’ne sunmakla,
 • Belgelendirme programı şartlarındaki değişiklikleri sağlayamaz duruma geldiğinde belgeyi TMD Ticari İşletmesi’ne iade etmekle,
 • TMD Ticari İşletmesi, belgelendirilmiş kişinin belgelendirme gerekliliklerini yerine getirmeye devam etme kabiliyetini etkileyen her türlü konuyu, TMD Ticari İşletmesi gecikmesizin bildirmesini gerekli kılmakla,
 • Sahip olduğu belge ile ilgili konularda kamu yararını gözeterek gerekli tüm önlemleri almak ve etik ilkelere bağlı kalmakla,
 • TMD Ticari İşletmesi tarafından ilan edilen yöntem ve sıklığa uygun olarak gözetim kanıtlarını TMD Ticari İşletmesi’ne sunmakla,
 • TMD Ticari İşletmesi tarafından belirtilen belge kullanım şartlarına uymadığının tespit edilmesi halinde, belgesinin askıya alınabileceği veya iptal edilebileceğini bilmekle,
 • TS EN ISO IEC 17024:2012 Standardına aykırı düşen durumlarda, belgeyi kullandırma veya iptal kararının TMD Ticari İşletmesi’ne ait olduğunu ve TMD Ticari İşletmesi’nin belgeyi askıya alma ve iptal etme yetkilerini kabul etmekle,
 • Belgenin askıya alınması veya iptal edilmesi durumunda, belge kullanımına son vermek ve TMD Ticari İşletmesi tarafından ilan edilen yöntem ve süreye uygun olarak belgeyi iade etmekle,
 • Belgelendirme gerekliliklerini yerine getirmeye devam etme kabiliyetini etkileyen her türlü konuyu, TMD Ticari İşletmesine on(gün) içinde bildirmekle,
 • Belgenin geçerlilik süresi sonunda belge kullanımına devam etmek için TMD Ticari İşletmesi tarafından belirtilen yeniden belgelendirme gerekliliklerini yerine getirmekle,
 • Belgeyi, belge kullanımından etkilenen taraflara zarar verecek ve yanıltıcı sonuçlar doğuracak biçimde kullanmamakla ve doğru olmayan beyanlarda bulunmamakla,
 • Sahip olduğu belgeye istinaden istihdam edilmesi veya serbest olarak çalışması durumunda, işveren/işyeri bilgilerini doğru ve eksiksiz olarak TMD Ticari İşletmesi’ne bildirmek ve güncelliğini sağlamakla,
 • TMD Ticari İşletmesi tarafından bu sözleşme içeriğinde/şartlarında yapılabilecek değişikliklere uymakla,
 • TMD Ticari İşletmesi web sayfasındaki kişisel hesabında yer alan tüm bilgilerin doğruluğunu ve güncelliğini kontrol etmekle yükümlüdür.
 • TMD Ticari İşletmesi yasal zorunluluktan dolayı gizli bilgileri vermesi gerektiğinde,  kanun tarafından yasaklanmadığı sürece, ilgili kişiyi paylaşılacak olan bilgi hakkında bilgilendirir.
 • Belge Kullanım Sözleşmesine  ulaşmak için TIKLAYINIZ!

 C)    Logoların/Markaların Kullanımı

 • Belge sahibi, TMD Ticari İşletmesi web sayfasında ilan edilen logo/marka kullanım şartlarına uymakla ve logo/marka kullanım şartlarına uyulmaması halinde belgesinin askıya alınabileceği veya iptal edilebileceğini bilmekle yükümlüdür.
 • Logo/Marka Kullanım Şartlarına ulaşmak için tıklayınız.

TMD TİCARİ İŞLETMESİNİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

A)    Başvurular ve Belgelendirme Sınav

 • TMD Ticari İşletmesi, belgelendirme sınavı başvurularını, tüm adayların erişimine açık olacak ve gerekli tüm bilgileri içerecek şekilde TMD Ticari İşletmesi web sayfasında ve gerekli görülen diğer araçlar vasıtasıyla zamanında ilan etmekle,
 • Başvuru ve sınavla ilgili yapılabilecek değişiklikleri adaylara zamanında duyurmakla,
 • Adayları başvurularının kabulü, sınava girilecek tarih ve yer bilgileri, sınav sonuç bilgileri ve başarı durumları hakkında TMD Ticari İşletmesi web sayfası vasıtasıyla bilgilendirmekle,
 • Adaylara tüketici hakları mevzuatına uygun süreler içerisinde hizmet sunmakla,
 • Adayların hizmet almadan cayma hakkına uygun davranmakla(makul sürede bildirim veya mücbir sebep halinde; gerekli incelemelerin yapılması kaydıyla; ücretin %70’inin iadesini yapmakla),
 • Adaylara başvurularının uygun bulunmasından sonra 3 ay içinde uygun hizmeti sunmakla,
 • Şartları sağlayan tüm adayların başvurularını kabul etmekle,
 • Belgelendirmeye ve sınavın uygulanmasına esas teşkil eden tüm şartlar hakkında adayları bilgilendirmekle,
 • Adayların kişisel bilgilerinin gizliliğini ve güvenliğini sağlamakla yükümlüdür.

B)    Belgelerin Kullanımı

 • İşbu sözleşme adayın belge almaya hak kazanması halinde geçerli olacaktır.
 • Alınan belgelerin geçerliliği boyunca; gözetim, belge kapsamının değiştirilmesi, belgenin askıya alınması/iptali ve yeniden belgelendirme dâhil tüm proseslerle ilgili duyuru ve uyarıları TMD Ticari İşletmesi web sayfasında bildirmekle,
 • Belgelendirme şartlarında ve belgenin kapsamında değişiklik yapılması durumunda, belge sahiplerini değişen şartlara uymaları konusunda bilgilendirmekle,
 • Belgelendirme prosesleriyle ilgili tüm itiraz veya şikâyetlerin tarafsız bir şekilde ve zamanında değerlendirilmesini sağlamakla,
 • Belge sahiplerinin kişisel bilgilerinin gizliliğini ve güvenliğini sağlamakla yükümlüdür

C)    Logoların/Markaların Kullanımı

TMD Ticari İşletmesi logo/marka kullanım şartlarını adayların erişimine açık olacak şekilde TMD Ticari İşletmesi web sayfasında duyurmakla yükümlüdür.

ANLAŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

Adaylar, bu sözleşmenin uygulanmasından kaynaklanan her türlü anlaşmazlığın çözümlenmesi için yargı yoluna gitmeden önce TMD Ticari İşletmesi’ne başvurmayı, gerektiğinde TMD Ticari İşletmesi’nin itiraz ve şikâyet süreçlerini tüketmeyi; bunlardan sonuç alamadıkları takdirde yargı yoluna gitmeyi ve yetkili mahkeme olarak İstanbul mahkemelerini kabul ederler.

Bu sözleşme iki nüsha olarak düzenlenmiştir.