TÜRKİYE MADENCİLER DERNEĞİ MESLEKİ SINAV MERKEZİ

Sınav ve Belgelendirme Süreci

Ön Talep Alınması, Sınav Programının Oluşturulması ve Sınavın İlanı

Ön talep almak amacıyla web sitesinden ilanda bulunulabilir. Bulundukları bölgede sınav açılmasını isteyen kişiler ön talepte bulunabilirler. Ön talepler kayda alınarak elektronik olarak dosyalanır. Yapılacak değerlendirme sonucunda uygun bulunması halinde sınav açılabilir. Ön talep sahiplerine ulaşılarak sınavın açıldığı ve başvuru yapılması gerektiği belirtilir. Ön talebe bağlı olmadan sınav ilanına karar verildiğinde, sınav tarihi ve yeri, katılacak adayların duyabilecekleri makul süre içerisinde web sitesinden duyurulur. Ayrıca bilgilendirme amacıyla aylık olarak bir sınav planlaması yapılarak web sitesinden ilan edilebilir. Tüm sınavlar kayıt altına alınır. 

Sınav programları, sınavın başladığı tarihten iki gün öncesine kadar; sınav programındaki değişiklikler ile sınava katılacak adayların kişisel bilgileri sınav öncesine kadar MYK'ya bildirilir. Sınav programına ilişkin meydana gelen her türlü değişiklik kayda alınır ve aynı gün içerisinde MYK'ya bildirilir. Değişikliklere ilişkin kayıt, kanıt ve gerekçe ise iki iş günü içerisinde MYK'ya iletilir. Sınav programında TMD Ticari İşletmesinden kaynaklanmayan mücbir sebeplerle değişiklik oluştuğunda, sınavın güvenilirliğinin ve şeffaflığının etkilenmesi halinde sınav iptal edilir ve bu durum tutanak altına alınır. İptal edilen sınavlar ivedilikle, her halükarda aynı gün içerisinde, MYK’ya bildirilir.

 

Başvuruların Alınması,  Değerlendirilmesi ve Kişilerin Sınava Kabulü

Başvurunun alınması ve değerlendirilmesi Başvuru Alma ve Değerlendirme Talimatına göre yapılmaktadır. Başvuru yapmak isteyen kişiler; belirlenen evraklarla başvurularını yaparlar. Sınava giriş şartı bulunan yeterliliklerde bu şart sorgulanır. Bu husus, ilgili ulusal yeterlilik ile belgelendirme programından kontrol edilerek belirlenir. Sınava giriş şartlarını sağlayan kişiler uygun belgeleri sağlamaları ve Sınav ve Belgelendirme Ücretlerinin Belirlenmesi Talimatı uyarınca belirlenen mali yükümlülüklerini yerine getirmeleri halinde sınava kabul edilir ve kayıt oluşturulur.

Yeterliliğe giriş sınavı değerlendirici tarafından yapılır. Yeterliliğe giriş sınavında başarılı olamayanlar sınava alınmaz.

Sınava girmeye hak kazanan adaylara sınav giriş belgesi düzenlenerek elden, kargo veya elektronik ortam yardımı ile iletilir. Sınava giriş şartını sağlamayan adayların belgeleri dosyalanarak arşivlenir. Ücret tarifesinde ön değerlendirme gibi sınava giriş şartıyla ilgili olarak ücret mahsubu belirlenmişse, belirlenen tutar mahsup edilerek kalan tutar kişilere iade edilir.

 

Sınav Sorularının ve Değerlendiricinin Belirlenmesi

Sınav soruları, onaylı soru bankasından ilgili ulusal yeterliliğe göre seçilir ve soru sayısı ilgili yeterliliğe ve belgelendirme programına göre belirlenerek soru kitapçıkları hazırlanır. Sınav için değerlendirici görevlendirmesi yazılı olarak yapılır. Atanacak değerlendiricilerin; başvuru formunun tesliminden itibaren sınava girecek adaylar ile organik bağlarının bulunmadığına ilişkin önlemler tüm süreçlerde alınır.  Konuya ilişkin hassas uyarılar web sitesinde yayınlanır. Değerlendiriciler, adayın sınav öncesinde eğitiminde görev almamalı ve aday ile organik bağa sahip olmamalıdır. Sınav öncesinde değerlendiricilerden gerekli beyan alınır. 

Ön Değerlendirme Sınavı

Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde adayın ve çevresindekilerin güvenliğini sağlamak için, adayın yeterli düzeyde mesleki bilgi ve deneyime sahip olduğunu ve uygulama sınavına girdiği takdirde iş sağlığı ve güvenliği açısından risk oluşturmayacağını ölçmek üzere yeterlilikteki kritik adımları da içerecek şekilde uygulanan sözlü değerlendirmedir.

Ön değerlendirme ulusal yeterlilikte belirtildiği şekilde yapılır.

Teorik Sınav

Teorik sınav ilgili Ulusal Yeterlilikte ve belgelendirme programında belirtilen ölçme ve değerlendirme şartlarını karşılar ve ilgili ulusal yeterlilikteki öğrenme çıktılarını kapsar. Teorik Sınavlar ilgili ulusal yeterliliğin sınav talimatında belirtilen usulde gerçekleştirilir ve MYK’nın şartlarına uygun şekilde kayıt altına alınır.  Teorik sınav soruları Sınav Hizmetleri Sorumlusu veya yetkilendirdiği Destek Personeli tarafından Değerlendiriciye verildikten sonra durum kayıt altına alınır.  Teorik sınavlarda sorumluluk Değerlendirici de kalmak şartıyla Gözetmen atanabilir. Teorik sınavın değerlendirilmesi değerlendirici tarafından yapılır. Teorik sınavda ilgili yeterlilikte belirtilen kriterleri sağlayanlar başarılı sayılırlar.  Teorik sınav sonuçları kayıt altına alınır. 

 

Pratik Sınav

Pratik sınav, ilgili Ulusal Yeterlilikte ve belgelendirme programında belirtilen ölçme ve değerlendirme şartlarını karşılar ve ilgili ulusal yeterlilikteki öğrenme çıktılarını kapsar. Pratik Sınavlar ilgili Ulusal Yeterliliğin Sınav Talimatında belirtilen usulde gerçekleştirilir ve MYK’nın şartlarına uygun şekilde kayıt altına alınır. Pratik sınav soruları Sınav Hizmetleri Sorumlusu veya yetkilendirdiği Destek Personeli tarafından Değerlendiriciye verildikten sonra durum kayıt altına alınır. Pratik sınavın değerlendirilmesi değerlendirici tarafından yapılır. Pratik sınavda ilgili yeterlilikte belirtilen kriterleri sağlayanlar başarılı sayılırlar.  Pratik sınav sonuçları kayıt altına alınır. 

 

Belgelendirme Kararı

Belgelendirme kararı; tüm değerlendirme kayıtları incelenerek alınır. Belgelendirme kararının ardından belge almaya hak kazanan kişiler web sitesinde yayınlanır. Belgelendirme kararı sonuçları MYK’ya bildirilir. Başarılı olan adaylar için MYK’den yetki alınmasından sonraki işlemlerde MYK Yönetim Kurulu tarafından onaylanan formatta, MYK'nın anlaşmalı olduğu matbaa tarafından MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi basılır. Belge masraf karşılığına ilişkin süreç MYK tarafından belirlenen şekilde yürütülür. MYK yetkisi alınmadan gerçekleştirilen süreçlerde TMD Ticari İşletmesi Mesleki Yeterlilik Belgesi düzenlenir. Düzenlenen belgeler kişilere elden veya posta yolu ile teslim edilir.